Onze missie:

Psyknl wil als feitelijke vereniging alle klinisch psychologen werkzaam in de eerstelijnsregio van Noord-Limburg verenigen om de onderlinge samenwerking te bevorderen, de klinisch psychologen te vertegenwoordigen in regionale overlegstructuren en de kwaliteit van de psychologische zorg aan cliënten te ondersteunen en te bewaken.

TERUG NAAR BOVEN

Ons aanbod:

1. Netwerking:

 • We willen de klinisch psychologen uit de eerstelijnszone Noord-Limburg samenbrengen zodat de onderlinge samenwerking wordt versterkt. Uitaard is het belangrijk om elkaar hiervoor eerst te leren kennen. Daartoe organiseren we minimaal jaarlijks een netwerkevent: naast het aanbieden van een ernstiger thema, ligt toch vooral de nadruk op het informele verbinden met elkaar.
 • De kring zal ook initiatieven nemen om de samenwerking met partners in de geestelijke gezondheidszorg te faciliteren. Dit kan via overleg, vertegenwoordiging, vorming, e.d.

2. Vertegenwoordiging:

 • Met KB78 is de erkenning van de klinisch psycholoog als autonome zorgverstrekker een feit. De kring wil de klinisch psychologen uit de regio vertegenwoordigen als partner in de geestelijke gezondheidszorg. Dit zal in toenemende mate belangrijk worden als onder meer de eerstelijnszones een centrale rol zullen spelen in de organisatie van de zorg.
 • In dit zelfde kader wil de kring de plaats van de klinisch psycholoog in die zorg valoriseren, en de toegankelijkheid tot zijn diensten verhogen in samenspraak met de andere partners in de zorg.

3. Vorming en intervisie:

 • De kring wil op regelmatige basis vorming organiseren ten behoeve van haar leden, van andere psychologen werkzaam in de regio en ander mogelijke partners. Naast een beoogde deskundigheidsbevordering wil de kring met deze vormingsinitiatieven eveneens de samenwerking binnen de regio bevorderen. Daarom wil ze voor deze vormingsinitiatieven in de eerste plaats de regionaal beschikbare expertise aanspreken.
 • Vooruitlopend op toekomstige regelgeving wil de kring ook de mogelijkheid bieden om intervisie te organiseren.

4. Signalering:

 • Tot slot wil de kring ook hiaten, knelpunten en noden opsporen in de geestelijke gezondheidszorg en daarbuiten, mogelijke oplossingen verzamelen en deze samen overmaken aan bevoegde instanties en organisaties, zoals (lokale) overheden, de beroepsorganisatie VVKP, en dergelijke.

Onze volledige oprichtingstekst:

Missie en visie:

Psyknl wil als feitelijke vereniging alle klinisch psychologen werkzaam in de eerstelijnsregio van Noord-Limburg verenigen om de onderlinge samenwerking te bevorderen, de klinisch psychologen te vertegenwoordigen in regionale overlegstructuren en de kwaliteit van de psychologische zorg aan cliënten te ondersteunen en te bewaken.

Concretisering van de doelstellingen:

 1. Vertegenwoordiging
  • De psychologenkring Psyknl wil een lokaal representatief netwerk van de klinisch psychologen zijn dat de opdracht heeft als aanspreekpunt voor de psychologen en andere zorgverleners uit de bepaalde zorgregio te fungeren.
  • Psyknl heeft de opdracht om regionale noden te signaleren en aan te kaarten bij de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen (VVKP). De psychologenkring kan fungeren als spreekbuis.
  • Het versterken van de positie van de klinisch psycholoog als actieve partner binnen de gezondheidszorg.
  • Valoriseren en promoten van het beroep als klinisch psycholoog bij andere beroepsgroepen
  • Vertegenwoordiging van een professioneel kwalitatief hulpverleningsaanbod
  • Toegankelijkheid naar het beroep bevorderen
 2. Netwerking
  • Samenwerken en optimaliseren van multidisciplinaire samenwerkingen tussen de verschillende zorgverstrekkers.
  • Opzetten van een loyale samenwerking tussen psychologen onderling en tussen psychologen en andere relevante actoren binnen de gezondheids- en welzijnszorg
  • Mogelijkheden verkennen van samenwerking en afstemming tussen de kring en actoren en voorzieningen uit 1e, 2e en 3e lijn.
 3. Deskundigheidsbevordering
  • Faciliteren van lokale bijscholingen
  • Lokale intervisie/supervisie faciliteren
 4. Signalisatie
  • Noden, knelpunten en hiaten detecteren
  • Mogelijkheden verkennen tot optimalisatie
  • Advies formuleren hieromtrent

Lidmaatschap:

Voorwaarden voor het lidmaatschap zijn:

 1. Erkend zijn door de commissie van klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen. In afwachting van de oprichting van deze commissie geregistreerd zijn als gecertificeerd klinisch psycholoog of klinisch psycholoog in supervisie bij het Vlaams Register van Klinisch Psychologen.
 2. Het beroep van klinisch psycholoog uitoefenen binnen de eerstelijnszone van Noord-Limburg.
 3. Lid zijn ten persoonlijke titel.
 4. Een verzekering beroepsaansprakelijkheid hebben.
 5. Het jaarlijkse lidgeld betalen waarvan het bedrag jaarlijks wordt vastgelegd.

Werking:

In overleg met de leden wordt de frequentie van samenkomsten bepaald. Alle leden zijn hierop welkom.

Om de werking geordend te kunnen laten verlopen wordt een bestuur verkozen door een algemene vergadering. De volgende mandaten worden hierbij omschreven: voorzitter, secretaris, penningmeester, verantwoordelijke public relations. De termijn van deze mandaten wordt vast gelegd op 4 jaar. Het bestuur vergadert naar noodwendigheid. Zij kan worden bijgestaan door collega’s die verantwoordelijk zijn voor specifieke taken (geen exhaustieve opsomming): vertegenwoordiging in extern overleg zoals de eerstelijnszone, organiseren van vorming (incl. coördineren van intervisies), ontwikkeling en bijhouden website, … Ook andere geïnteresseerde leden kunnen de vergaderingen van het bestuur bijwonen. Deze verlopen immers in volstrekte transparantie.

De taken van voorzitter, secretaris en penningmeester worden hierbij verder omschreven:

 • De voorzitter bewaakt de doelstellingen van de vereniging. Hij stelt de agenda op, zit de vergaderingen voor en treft alle maatregelen die nodig zijn voor de uitvoering der genomen beslissingen.
 • De secretaris is gelast met de administratie van de vereniging en houdt hiervan afschrift. Hij stelt de verslagen der zittingen op. Hij is bewaarder van het archief, van de verzamelingen en van de ledenlijst.
 • De penningmeester of zijn gemachtigde zorgt voor de nodige boekingen. Hij regelt de ontvangsten en de uitgaven onder toezicht van de voorzitter, of van één of meer leden door het bestuur daartoe aangeduid.

TERUG NAAR BOVEN